Administraţia Bazinală de Apă Argeș-Vedea, cu sediul în Calea Câmpulung, nr. 6-8, Piteşti, județul Argeș, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată, de: MAȘINIST TERASAMENTE, la Formația Reparații Întreținere Echipamente Utilaje Mijloace Transport – S.G.A. Argeș din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea.

Activitatea profesională a Mașinistului terasamente se va desfășura la Formația Reparații Întreținere Echipamente Utilaje Mijloace Transport – S.G.A. Argeș din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea, str. Valea Mare-Enculești, nr 11, Ștefănești, județul Argeș.

Durata timpului de lucru si programul de lucru: 40 ore/săptămână. Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 8 ore (ore/zi). Luni-Joi 07:30-16.00; Vineri: 07:30-13:30.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei contractuale de execuție, de Mașinist terasamente la Formația Reparații Întreținere Echipamente Utilaje Mijloace Transport – S.G.A. Argeș din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea

Studii:

– studii medii;
– diplomă sau certificat de calificare în meseria de maşinist terasamente.

Vechime în specialitatea studiilor: nu este cazul.

Vechime în muncă: nu este cazul.

Calendar de desfăşurare al concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de Mașinist terasamente la Formația Reparații Intreținere Echipamente Utilaje Mijloace Transport – SGA Argeș din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea:

Concursul se va desfăşura la sediul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea, adresa: Calea Câmpulung, nr. 6-8, Piteşti, județul Argeș, după următorul calendar:

– 06.06.2024, ora 12:00 – data-limită de depunere la Registratura Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea a dosarelor de participare la concurs;
– 07.06.2024, ora 10:00 – selecţia dosarelor de concurs;
– 10.06.2024, ora 10:00 – termen de afişare rezultate la selecţia dosarelor de concurs;
– 11.06.2024, ora 10:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs;
– 12.06.2024, ora 10:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la selecţia dosarelor de concurs;
– 13.06.2024, ora 10:00 – desfăşurare probă scrisă;
– 14.06.2024, ora 10:00 – termen de afişare rezultate proba scrisă;
– 17.06.2024, ora 10:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise;
– 18.06.2024, ora 10:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele probei scrise;
– 19.06.2024, ora 10:00 – susţinere interviului;
– 20.06.2024, ora 10:00 – termen de afişare a rezultatelor privind interviul;
– 21.06.2024, ora 10:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul interviului;
– 25.06.2024, ora 10:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele interviului;
– 26.06.2024, ora 12:00 – termen de afişare a rezultatelor finale.

Conform art. 35 al Hotărârii de Guvern nr. 1336 din 2022, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 din H.G. 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, după caz;
f) cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) Curriculum Vitae, model european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului Sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice a concursului.

Dosarele de concurs se aduc la Serviciul Resurse Umane, Relaţii cu Publicul, Administrativ, apoi se depun la Registratura Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant.

În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la literele b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise.

Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă la adresa de e-mail: dispecer@daav.rowater.ro și registratura.abaav@daav.rowater.ro.

Nerespectarea prevederilor referitoare la transmiterea și înregistrarea dosarului de concurs, după caz, conduce la respingerea candidatului.

Pentru ocuparea unui post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform art. 14 din Hotărârea de Guvern nr. 1336 din 2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

BIBLIOGRAFIE:

– Cartea mecanicului de utilaje grele: Valeriu Goran, București, 1986.
– Cunoașterea, întreținerea și repararea autuvehiculelor. Manualul pentru școlile profesionale, ediția 1980.
– Legea 319/2006 a securității și sănătății în muncă.
– Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

NOTĂ: Actele normative se actualizează cu modificările și completările ulterioare acestora.

TEMATICĂ:

– Mașini, utilaje și echipamente folosite la lucrările pentru terasamente.
– Descriere, părți componente, funcționare.
– Întreținerea repararea și revizia tehnică a utilajelor.
– Tehnologii de executare a lucrărilor cu utilaje pentru terasamente SSM și SU.
– Instrucțiuni de securitate si sănătate în muncă privind exploatarea și întreținerea utilajelor.
– Măsuri de prim-ajutor în caz de accidente.
– Tipuri de stingătoare.
– Foc deschis și fumatul.
– Norme de SSM pentru activitatea de transporturi.
– Obligațiile lucrătorilor la locul de muncă din punct de vedere SSM și SU.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea, adresa: Calea Câmpulung, nr. 6-8, Piteşti, județul Argeș, sau la numărul de telefon 0248/223.449, interior 116, persoană de contact: Popescu Iuliana Georgiana – secretar comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor.

„Citește, apreciază, comentează şi distribuie!” – „Read, like, comment and share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.