Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Local al comunei Valea Iașului, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, sat Valea Iașului, comuna Valea Iașului, județul Argeș, tel./fax: 0248/724.411; e-mail: primaria_viasului@yahoo.com, cod poștal 117795, cod fiscal: 4121986.

Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Obiectul concesiunii îl constituie un spațiu (126 mp) din imobilul Școala Primară Mustățești, sat Mustățești, str. Mihai Eminescu, nr. 55, comuna Valea Iașului, județul Argeș, proprietate publică a comunei Valea Iașului, având destinația Înființare After School pentru copiii din zonă.

Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 şi în conformitate cu H.C.L. nr. 126 din data de 22.12.2022.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Valea Iașului.

Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Secretar general, comuna Valea Iașului, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, sat Valea Iașului, județul Argeș.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019: 50 lei, ce se poate achita numerar la casieria Comunei Valea Iașului, sau cu ordin de plată în contul RO19 TREZ 0485 006X XX00 0911, deschis la Trezoreria Municipiului Curtea de Argeș, cod fiscal 4121986.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.01.2023, ora 12.00. (Între data-limita pentru solicitare clarificări şi data-limită de depunere a ofertelor trebuiă să fie minim 5 zile lucrătoare).

Informaţii privind ofertele:

Data-limită de depunere a ofertelor: 06.02.2023, ora 12.00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Valea Iașului, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, sat Valea Iașului, județul Argeș.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: două exemplare.

Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.02.2023, ora 10.00, la sediul Comunei Valea Iașului, strada Nicolae Bălcescu, nr. 1, sat Valea Iașului, comuna Valea Iașului, județul Argeș, sala de ședințe.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Argeș, Pitești, Bulevardul I.C. Brătianu nr. 7, județul Argeș, tel. 0248/216.599, fax 0248/212.410, e-mail: tr-arges@just.ro.

Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 11.01.2023.

Primar, Cristian ENESCU

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.