În perioada 05.05.2021-31.05.2021, inspectorii de integritate au desfăşurat o acţiune de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Tigveni. Principalele constatări au fost acestea:

Elaborarea și fundamentarea bugetului

Nu a fost respectată obligativitatea publicării pe pagina de internet proprie a documentelor prevăzute de reglementările aplicabile în vigoare, după cum urmează:

 • proiectele bugetelor supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora;
 • comunicările trimestriale şi anuale transmise de Ministerul Finanţelor Publice unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale cu privire la indicatorii referitori la execuţia bugetelor;
 • bugetele aprobate, inclusiv anexele acestora;
 • situaţiile financiare asupra execuţiei bugetare trimestriale şi anuale;
 • bugetul general consolidat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului Administraţiei şi Internelor şi al ministrului Finanţelor Publice;
 • registrul datoriei publice locale, precum şi registrul garanţiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;
 • programul de investiţii publice al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare

A fost schimbată parțial destinația creditelor bugetare aprobate la Titlul II – Bunuri și servicii, în sensul că din resursele financiare prevăzute de clasificația economică menționată au fost efectuate plăți pentru Titlul X – Active nefinanciare, în sumă de 233.461 lei.

Modul de realizare a veniturilor

Au fost scăzute nelegal în anul 2020 creanțe fiscale, în sumă de 3.232 lei, diminuându-se astfel veniturile cuvenite bugetului local al UATC Tigveni în cursul exercițiului financiar-bugetar menționat.

Calitatea gestiunii economico-financiare

Nu au fost respectate în totalitate reglementările aplicabile în vigoare referitoare la organizarea și efectuarea inventarierii generale a patrimoniului pe anul 2020, fiind constatate următoarele neconformități:

 • persoana având funcția de inspector cu atribuții în domeniul financiar contabil, singura care desfășoară aceste activități, a fost nominalizată ca membru de patru ori (în comisia centrală de inventariere și în 3 subcomisii la Căminul cultural, Alimentare cu apă și canalizare și Pășune) și ca președinte la subcomisia Primăria Tigveni;
 • Dispoziția nr. 227/09.11.2020 prin care a fost organizată operațiunea menționată, nu a prevăzut obligativitatea inventarierii conturilor contabile care prezintă sold la finele exercițiului financiar 2020;
 • inventarierea anuală nu a fost efectuată asupra tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale entității, exemplificând în acest sens soldurile conturilor de investiții în curs, creanțe bugetare, datorii către bugete, salariile angajaților etc.

Nu au fost supuse operațiunii de reevaluare, în ultimii 3 ani anteriori anului 2020, activele fixe corporale de natura construcțiilor și a terenurilor existente în patrimoniul public și privat al UATC Tigveni.

Nu s-a acționat pentru administrarea pășunilor aflate în domeniul public al comunei Tigveni, date în concesiune, cu respectarea obligației legale de a realiza o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în administrarea patrimoniuluii public și asigurarea integrității bunurilor din proprietatea comunei.

Au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 4.397 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în vigoare, acordate în luna noiembrie 2020 unui număr de cinci salariați ai UATC Tigveni, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 238 lei.

Au fost efectuate plăți nelegale, în perioada martie 2020-mai 2021, suma de 2.880 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor salariale brute care exced cadrului legal unui angajat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în sumă de 230 lei.

Au fost efectuate plăți nelegale în sumă de 2.000 de lei reprezentând taxă pe valoarea adăugată acceptată la plată și decontată necuvenit în temeiul Contractului de servicii având ca obiect „Servicii de proiectare Extindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești și Bădislava, comuna Tigveni, județul Argeș”, pentru care se datorează majorări de întârziere în sumă de 1.840 lei.

Au fost efectuate plăți nelegale, în valoare totală de 14.377 lei, reprezentând contravaloarea sumelor acceptate la plată și decontate operatorului economic executant al obiectivului de investiții „Extindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești şi Bădislava, Comuna Tigveni, județul Argeș”, ca urmare a actualizării necuvenite a valorii profitului inclus în situațiile de lucrări ca efect al modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor, pentru care s-au calculat 6.895 lei majorări de întârziere.

Au fost efectuate plăți nelegale în valoare totală de 22.265 lei reprezentând contravaloarea sumelor acceptate la plată și decontate pentru achitarea unor servicii de proiectare fără documente justificative și care exced prestațiilor contractate în acest sens, la nivelul sumei de 7.735 lei, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Şcoală cu clasele V-VIII, Sat Bîrseștii de Jos”.

Nu au fost constituite și înregistrate în evidența contabilă extrabilanțieră garanții de bună execuție în sumă totală de 64.986 lei aferente contractelor de lucrări derulate de entitatea auditată în cursul perioadei verificate.

Nu au fost respectate în totalitate obligațiile prevăzute de lege, referitoare la înregistrarea, evidența, raportarea și publicitatea plăților restante și a arieratelor, în perioada 2018-2020, în sensul că UATC Tigveni nu a raportat plăți restante/arierate în sumă de 157.000 lei, reprezentând datorii comerciale față de operatori economici, nu a publicat pe pagina de internet informații în legătură cu existența acestora și nu a fost efectuată analiza trimestrială a execuției bugetare în vederea rectificării bugetului local astfel încât la finalul anului să nu înregistreze arierate.

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au procedat la inițierea și implementarea acțiunilor prin care lucrările de investiții realizate prin schimbarea destinației creditelor bugetare prevăzute la cheltuieli curente au fost înregistrate ca active fixe corporale, abaterea cu caracter financiar-contabil constatată de către echipa de audit fiind astfel remediată.

În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au procedat la repunerea în evidența fiscală a creanțelor sumele scăzute nelegal, în valoare totală de 3.232 lei, abaterea cu caracter financiar-contabil constatată de către echipa de audit fiind astfel remediată.

În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au procedat la înregistrarea în evidența financiar contabilă a diferențelor în sumă de 3.238.373 lei rezultate din reevaluarea efectuată în cursul anului 2021, anterior misiunii de audit, abaterea cu caracter financiar-contabil constatată de către echipa de audit fiind astfel remediată.

În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului local prin plățile nelegale efectuate, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 4.635 lei, din care 3.957 lei reprezintă drepturi salariale nete, 440 lei reprezintă impozit pe veniturile salariale și 238 majorări de întârziere calculate potrivit prevederilor art. 73^1 din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. În mod operativ, din prejudiciul total de 4.635 lei a fost recuperată suma de 1.713 lei, rămânând de recuperat la încheierea misiunii de audit un prejudiciu în sumă de 2.922 lei.

În timpul misiunii de audit, persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului local prin plățile nelegale efectuate, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 3.110 lei, din care 2.880 lei drepturi salariale brute acordate necuvenit și 230 lei majorări de întârziere, calculate, până la data auditului, respectiv 31.05.2020. Din suma brută de 2.880 lei plătită nelegal, 1.635 lei reprezintă drepturi salariale nete acordate necuvenit, 1.185 contribuții și impozit angajat și 60 lei contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator.

În timpul misiunii de audit, persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului local prin plățile nelegale efectuate, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 3.840 lei, din care 2.000 lei reprezintă taxă pe valoarea adăugată acceptată la plată și decontată necuvenit și 1.840 lei majorări de întârziere datorate potrivit prevederilor art. 73^1 din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și la recuperarea pierderii patrimoniale suferite, deficiența constatată fiind astfel remediată.

În timpul misiunii de audit, persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului local prin plățile nelegale efectuate, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 21.272 lei, din care 14.377 lei debit și 6.895 lei majorări de întârziere datorate potrivit prevederilor art. 73^1 din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Opinia de audit

Opinia exprimată a fost opinie contrară, deoarece:

 • situaţiile financiare nu au fost întocmite din toate punctele de vedere semnificative în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România;
 • situaţiile financiare nu prezintă o imagine reală şi fidelă a poziţiei financiare, a performanţei sau a modificării poziţiei financiare a entităţii;
 • modul de administrare a patrimoniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli nu respectă principiile legalităţii şi regularităţii, întrucât valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate se situează peste pragul de semnificaţie de 2%.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi

Publicarea pe pagina de internet a unității administrativ-teritoriale a tuturor documentelor și informațiilor pentru care această procedură obligatorie este prevăzută de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului pentru exercițiul financiar-bugetar al anului 2021, prin includerea în cadrul operațiunii menționate a tuturor elementelor patrimoniale, respectarea tuturor pașilor procedurali și respectiv întocmirea formularisticii potrivit prevederilor OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii în vederea reflectării unei imagini fidele a patrimoniului entității în situațiile financiare.

Administrarea pășunilor aflate în domeniul public al comunei Tigveni pe principiul bunei gestiuni financiare prin efectuarea următoarelor diligențe:

 • întocmirea documentației cadastrale și intabularea în Cartea Funciară a pășunilor din domeniul public al UATC Tigveni și, după caz, actualizarea Amenajamentului pastoral și a Inventarului bunurilor din domeniul public al comunei, conform prevederilor legale;
 • întocmirea și implementarea unei proceduri operaționale privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente din extravilanul comunei, în condițiile cadrului legal aplicabil.
 • Constituirea de către contractanți a garanțiilor de bună execuție aferente contractelor de achiziție publică încheiate cu aceștia, în cuantumul, forma și perioada de valabilitate stabilite prin contract și prin documentația de atribuire a contractului de achiziție publică, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016 și, respectiv, O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și înregistrarea în contabilitatea extrabilanțieră a acestor operațiuni.

Elaborarea și implementarea unei proceduri operaționale care să asigure respectarea obligațiilor referitoare la înregistrarea, evidența, raportarea și publicitatea plăților restante și a arieratelor, conform prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Înregistrarea în contabilitate, precum și recuperarea integrală a prejudiciului neîncasat în timpul misiunii de audit la nivelul sumei de 2.922 lei reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate peste nivelul prevăzut de reglementările aplicabile în vigoare în sumă de 2.342 lei, impozit pe venit 440 lei și majorări de întârziere în valoare de 140 lei, care urmează a fi actualizate la data încasării integrale a debitului, potrivit prevederilor art. 33(3) din Legea 94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

Înregistrarea în contabilitate, precum și recuperarea integrală a prejudiciului stabilit în timpul misiunii de audit la nivelul sumei de 3.110 lei reprezentând contravaloarea drepturilor salariale acordate care exced reglementărilor aplicabile în vigoare în sumă de 2.880 lei (1.635 lei drepturi salariale nete acordate necuvenit, 1.185 contribuții și impozit angajat și 60 lei contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator) și majorări de întârziere în valoare de 230 lei, care urmează a fi actualizate la data încasării integrale a debitului, potrivit prevederilor art. 33(3) din Legea 94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

Înregistrarea în contabilitate, precum și recuperarea integrală a prejudiciului stabilit în timpul misiunii de audit la nivelul sumei de 21.272 lei reprezentând contravaloarea plăților efectuate către operatorul economic executant al obiectivului de investiții „Extindere sistem alimentare cu apă satele Vlădești si Bădislava, Comuna Tigveni, județul Argeș”, realizat în baza contractului de lucrări nr. 5659/09.10.2018 ca urmare a actualizării necuvenite a valorii profitului inclus în situațiile de lucrări în temeiul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor în sumă de 14.377 lei și majorări de întârziere în sumă de 6.895 lei, care urmează a fi actualizate la data încasării integrale a debitului, potrivit prevederilor art. 33(3) din Legea 94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

Înregistrarea în contabilitate, precum și recuperarea integrală a prejudiciului stabilit în timpul misiunii de audit la nivelul sumei de 29.835 lei reprezentând contravaloarea plăților efectuate pentru achitarea unor servicii de proiectare fără documente justificative și care exced prestațiilor contractate în acest sens pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Scoală cu clasele V-VIII, Sat Bîrseștii de Jos”, în sumă de 22.265 lei și majorări de întârziere în sumă de 7.570 lei, care urmează a fi actualizate la data încasării integrale a debitului, potrivit prevederilor art. 33(3) din Legea 94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.