CREȘA GEAMĂNA
Comuna Bradu, sat. Geamăna, str. Principală, nr. 120, Jud. Argeș
CIF: 46311536
Telefon/fax: 0372/829.704
E-mail: cresageamana@gmail.com
Nr. 546/28.03.2024

ANUNȚ CONCURS

Creșa Geamăna, județul Argeș, cu sediul în comuna Bradu, strada Principală nr. 120, organizează concurs: proba scrisă în data de 18.04.2024, orele 10.00 și interviul în data de 24.04.2024 în conformitate cu H.G nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea unui post contractual vacant de Asistent medical în cadrul Creșei Geamăna, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiții specifice de participare la concurs pentru postul vacant de asistent medical:

• Diplomă de studii postliceale – Școala Postliceală Sanitară.
• Certificat membru (liberă practică) Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România vizat şi valabil la data concursului.
• Vechime în specialitatea studiilor – nu necesită.

Condiții generale de ocupare a postului prevăzute la art. 15 – condițiile specifice prevăzute în fișa de post, precum și cerințele specifice prevăzute la articolul 542, alin. 1 și 2 din O.U.G. nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant menționat persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, eu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35, alin. (l), lit. h).

Componenţa dosarului de concurs:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) Curriculum Vitae – CV, model european;
c) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
d) copie a certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea numelui, după caz;
e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
f) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau după caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
g) cazierul judiciar sau, după caz, extras de pe cazierul judiciar;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la articolul 1, alin. 2, din Legea 118/2019, privind Registrul Național Automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane, sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii 76/2008, privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile, ori care presupune evaluarea fizică sau psihologică a unei persoane.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CARE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL CREȘEI GEAMĂNA:

1. Publicarea anunţului: 28.03.2024.
2. Data-limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa Creşa Geamăna Bradu, comuna Bradu, str. Principală, nr. 120, judeţul Argeş, telefon/fax: 0372/829.705; e-mail: cresageamana@gmail.com – PROGRAM PENTRU DEPUNERE DOSARE CONCURS ASISTENT MEDICAL: LUNI-VINERI, 09:00-14:00, ultima zi de depunere dosare prticipare: 10.04.20242, ora 14:00.
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs: 11.04.2024, ora 09:00.
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: 11.04.2024, ora 14:00.
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor: 12.04.2024, ora 14:00.
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor: 15.04.2024, ora 14:00.
7. Susţinerea probei scrise: 18.04.2024, ora 10:00.
8. Afişarea rezultatului probei scrise: 19.04.2024, ora 14:00.
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise: 22.04.2024, ora 14:00.
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor: 23.04.2024, ora 14:00.
11. Susţinerea interviului: 24.04.2024, ora 10:00.
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului: 24.04.2024, ora 14:00.
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului: 25.04.2024, ora 14:00.
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor: 26.04.2024, ora 14:00.
15. Afişarea rezultatului final al concursului: 29.04.2024, ora 16.00.

BIBLIOGRAFIA la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Asistent medical:

– Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.
– Ordinul nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private.
– Ordinul M.S.P. NR. 1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți, cu modificările și completările ulterioare.
– Ordinul nr. 2508/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos.
– Hotărârea Guvernului nr. 566 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare si funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreşcolară.
– O.U.G. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, pe adresa de e-mail: cresageamana@gmail.com și pe website: primariabradu.ro (Cariere), persoană de contact: Neacșu Alina Denisa, funcția de administrator, numărul de telefon 0372/829.704.

„Citește, apreciază, comentează şi distribuie!” – „Read, like, comment and share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.