Direcția de Asistentă Socială Curtea de Argeș scoate la concurs trei posturi!

Direcția de Asistentă Socială Curtea de Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă, a următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

 • asistent social principal în cadrul Compartimentului Monitorizare, analiză statistică, incluziune socială şi evaluare iniţială;
 • asistent social debutant în cadrul Compartimentului Asistenţă medicală comunitară;
 • instructor de ergoterapie principal în cadrul Centrului de Recreere pentru Pensionari.

Concursul de recrutare se organizează în conformitate cu art. IV, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, şi ale H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Datele de desfășurare ale concursului:

 • 30.08.2023, ora 16.00 – data până la care se depun dosarele de concurs la sediul instituției din Curtea de Argeș, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2B;
 • 31.08.2023, ora 16.00 – data selecției dosarelor şi afişării rezultatelor selecției;
 • 11.09.2023, ora 11.00 – proba scrisă la sediul instituției din Curtea de Argeș, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2B.

Interviul se susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor este de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor.

Condiţii generale pentru participare la concurs:

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35, alin. (1), lit. h).

Condiţii specifice pentru participare la concurs:

Pentru funcţia de asistent social debutant:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată, în domeniul Asistenţă socială.

Pentru funcţia de asistent social principal:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată, în domeniul Asistenţă socială.
 • Vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani.
 • Aviz de exercitare a profesiei de asistent social, treapta de competență principal, eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

Pentru funcţia de instructor de ergoterapie principal:

 • Studii liceale, respectiv studii medii liceale, absolvite cu diplomă de Bacalaureat.
 • Vechime în muncă – minim 5 ani.

Dosarul de concurs:

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2 din H.G. nr. 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare;
i) Curriculum Vitae, model comun european.

Actele prevăzute la lit. b), c), d) şi e) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Formularul de înscriere la concurs prevăzut la lit. a), precum şi modelul adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, prevăzută la lit. e), sunt puse la dispoziţie candidaţilor prin publicare pe pagina de internet a instituţiei în format deschis, editabil, precum şi la registratura instituţiei.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului anterior datei de susţinere a probei scrise.

Informații suplimentare se pot obține de pe site-ul institutiei: dascurteadearges.ro, la tel.: 0248/703.923, fax: 0248/708.657, sau la adresele de e-mail: spascurteadearges@yahoo.com, respectiv contact@dascurteadearges.ro.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.

leave a reply