La fel ca în majoritatea cazurilor când prezentăm declaraţiile de avere şi de interese ale funcţionarilor din cadrul Primăriei Municipale şi şefilor de servicii, suntem siguri că şi Mariana Moise, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială, va fi luată „la ţintă” de către cititorii noştri. Vor fi opinii pro, dar mai ales contra, pentru că de când se afă în fruntea acestui sector, Mariana Moise şi-a câştigat destui „prieteni”. Ceea ce vă putem spune noi este faptul că este un profesionist desăvârşit şi poate printre puţinii directori de servicii şi direcţii care nu îşi face probleme că nu are ce trece în Raportul de activitate atunci când acestora li se face evaluarea anuală.

Revenind la subiectul principal al articolului nostru, dvs., cititorii, veţi hotărî dacă este un om bogat sau unul sărac. Directorul executiv al DAS Curtea de Argeş a depus declaraţia de avere nr. 12 din 9 iunie 2021, iar la terenuri a trecut un intravilan de 2.098 mp, în municipiu, dobândit în anul 2019 prin contract de vânzare/cumpărare (clauză de întreţinere Ileana Moise) şi avându-i ca titulari pe Daniel Moise (soţul) şi pe Mariana Moise. În aceleaşi condiţii, soţii Moise au dobândit şi o căsuţă de 54 mp, cam cât un apartament de 2 camere în municipiul nostru. Tot în anul 2019, familia Moise a făcut un contract de vânzare/cumpărare prin credit ipotecar, pentru achiziţionarea unui apartament ANL de 58 mp.

Doamna Moise nu posedă pe numele dumneaei autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii, nici bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro, dar nici bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni.

De asemenea, nu are conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro, nici plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro, dar nici alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an.

În schimb, în declaraţie am găsit mai multe împrumuturi: unul la C.E.C. BANK, contractat în anul 2019, scadent în anul 2022, în valoare de 45.000 lei; altul la C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT, contractat în 2019, scadent în 2024, în valoare de 30.000 lei; la I.N.G. BANK (card credit), deschis în anul 2009, valoare 9.000 lei şi, cel mai important, contractul de vânzare/cumpărare încheiat cu Primăria Municipiului Curtea de Argeş – credit ipotecar 1/2 pentru apartamentul ANL amintit mai sus, care va fi achitat în 300 de rate – termen de 25 de ani, contractat în anul 2019, scadent în anul 2044, în valoare de 153.334 lei.

Veniturile din salarii în anul 2020 au fost acestea: Mariana Moise, director executiv DAS Curtea de Argeş, 68.862 lei + 1.305 lei (voucher de vacanţă), iar soţul, Daniel Moise, inspector R.U. în cadrul Primăriei Municipiului Curtea de Argeş, 48.578 lei + 1.305 lei (voucher de vacanţă). Familia Moise a mai obţinut venituri şi din activităţi independente, după cum urmează: Mariana Moise, administrator S.C. DIGI PROF FOTO VIDEO DJM S.R.L., 5.197 lei şi Daniel Moise, operator foto/video la aceeaşi firmă, 5.197 lei.

În declaraţia de interese, dna Moise a trecut funcţia de administrator la DIGI PROF FOTO VIDEO DJM S.R.L. şi valoarea beneficiilor, 5.197 lei.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.