Primăria Curtea de Argeș scoate la concurs postul de Inspector superior – Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului

Primăria Municipiului Curtea de Argeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, cu timp de lucru 8 ore/zi, a funcţiei publice de execuție, vacante, de Inspector/I/superior – Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Curtea de Argeș.

Concursul se organizează la sediul instituției din municipiul Curtea de Argeș, Bulevardul Basarabilor, nr. 99.

Datele de desfășurare ale concursului:

 • Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituției, în perioada 25.04.2023-15.05.2023.
 • Selecția dosarelor se va realiza de comisia de concurs, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor. Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de concurs, cu menţiunea „admis” sau „respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, la locul desfăşurării concursului şi pe pagina de internet a instituţiei publice, la secţiunea special creată în acest scop.
 • 25.05.2023, ora 11:00 – proba scrisă, la sediul instituției din municipiul Curtea de Argeș, B-dul Basarabilor nr. 99.
 • Interviul se va susţine într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

Condiții de participare la concurs:

 • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul din domeniile de studiu: Arhitectură şi urbanism (Ramura de știință), Inginerie civilă (Ramura de știință), Inginerie şi management (Domeniul de licență), Inginerie geologică, mine, petrol şi gaze (Ramura de știință), Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii (Ramura de știință).
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani.

NOTĂ: Ocupantul postului nu va elibera certificate de urbanism și autorizații de construire.

Bibliografie și tematica:

 1. Constituţia României, republicată cu tematica Titlul I / Principii generale, Titlul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale, Titlul III – Autorităţile publice, Titlul IV – Economia şi finanţele publice.
 2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Cap. I – Principii şi definiţii, Cap. II – Dispoziţii speciale.
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Cap. I – Dispoziţii generale, Cap. II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, Cap. III – Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare, Cap. IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei, Cap. VI – Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex.
 4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica PARTEA a VI-a – Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice: Titlul I -Dispoziţii generale, Titlul II – Statutul funcţionarilor publici.
 5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica – integral Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
 6. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
 7. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica – integral Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
 8. Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism.
 9. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica – integral Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
 10. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu tematica Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate.
 11. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica – integral Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice.
 12. Hotărârea nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Regulamentul general de urbanism.

Dosarul de concurs:

1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii sau instituţiei publice organizatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008;
b) Curriculum Vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

1.1) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1), lit. e) este prevăzut în Anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008.

1.2) Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la alin. (1.1) trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în Anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului Sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (2) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

4) Documentul prevăzut la alin. 1), lit. g) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

5) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 se pune la dispoziţie candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi la sediu, în locul special amenajat pentru desfăşurarea de activităţi de informare şi relaţii publice, în format letric.

6) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

7) Informații suplimentare se pot obține de la Biroul Resurse umane al instituției, persoană de contact: șef Birou resurse umane Dorin Savu, e-mail: savudorin@yahoo.com, tel. 0248/721.033, fax: 0248/721.107.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.

leave a reply