Primăria Municipiului Piteşti angajează Inspector de specialitate, gradul I – 4 posturi și Inspector de specialitate, gradul II – 1 post

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 25.05.2023, ora 10.00, la sediul său din Piteşti, strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2024, a următoarelor posturi vacante cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână:

1. Patru posturi vacante de inspector de specialitate, gradul I în cadrul Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt următoarele:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime de minim 4 ani în specialitatea studiilor;
  • cunoștințe de operare pe calculator, nivel bază, dovedite prin documente.

2. Un post vacant de inspector de specialitate, gradul II în cadrul Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt următoarele:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor;
  • cunoștințe de operare pe calculator, nivel bază, dovedite prin documente.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:

  • 25 mai 2023, ora 10.00 – proba scrisă;
  • interviul – în maxim 4 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Bibliografia, tematica, actele necesare pentru participarea la concurs și atribuțiile stabilite în fișa postului precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se pot obține de pe site-ul instituției: www.primariapitesti.ro, la secțiunea „Anunțuri” sau de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”, Compartimentul Relații Publice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane, telefon 0372/481.819.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 17.05.2023.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.

leave a reply