În perioada 03.03.2021-15.04.2021, Camera de Conturi Argeş a desfăşurat o acţiune de audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unității Administrativ Teritoriale a Municipiului Curtea de Argeş. Vă prezentăm în continuare sinteza rezultatelor acțiunii de audit desfășurate la Primăria Municipală şi ce au scris inspectorii de specialitate în raport:

Principalele constatări

Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare

 • Au fost menținute nejustificat, în debitul Contului 231 „Active fixe corporale în curs de execuție”, și raportate ca atare, lucrări de investiții finalizate și recepționate, aparținând domeniului public al unității administrativ-teritoriale, în valoare totală de 8.851.688 lei.

Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege

 • Nu s-a procedat, într-un număr de 18 cazuri, la regularizarea taxelor datorate pentru eliberarea autorizațiilor de construire la terminarea lucrărilor sau la expirarea termenului de executare prevăzut în cuprinsul acestora, în funcție de valoarea reală a construcțiilor edificate. Suma estimată a abaterii: 16.000 lei.

Calitatea gestiunii economico-financiare

 • Au fost efectuate plăți nelegale în cuantum de 916 lei, ca urmare a acceptării la plată și decontării unor servicii de pază la preţuri unitare facturate de către operatorul menționat, peste nivelul celor efectiv contractate, pentru care au fost calculate majorări de ȋntârziere ȋn valoare totală de 48 lei.
 • Au fost efectuate plăți nelegale, din creditele bugetare aprobate la cap. 70.50.00 – Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, art. 71.01.01 – Construcții, în sumă de 61.475 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată și decontate, dar neexecutate la obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program prelungit cu cinci săli de grupă, în Municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș”, pentru care s-au calculat majorări de întârziere în valoare de 2.215 lei.
 • Nu au fost luate măsuri de urmărire la încasare a tuturor veniturilor cuvenite bugetului UATC Curtea de Argeș, în perioada auditată, fiind identificate în evidența fiscală analitică a instituției creanțe bugetare în valoare de 42.661 lei, provenind din amenzi înregistrate în perioada 2011-2015, pentru care, la data de 31.12.2020, a expirat termenul care dă dreptul organului de executare silită de a cere executarea acestora, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

 • În timpul misiunii de audit financiar, personalul de specialitate din cadrul entității auditate a procedat la identificarea activelor fixe corporale finalizate, precum și la transferul acestora în conturile corespunzătoare, abaterea constatată fiind astfel remediată.
 • În timpul misiunii de audit, persoanele cu atribuții din cadrul entităţii au luat măsuri de regularizare a taxei de autorizare pentru cele 18 autorizații de construire cu termen de valabilitate expirat în anul 2020, stabilind că beneficiarii acestora datorează suma de 16.119 lei, din care taxe suplimentare în sumă de 16.052 lei şi majorări de întârziere aferente în sumă de 67 lei, precum și la încasarea integrală a acestora, abaterea constatată fiind astfel remediată.
 • În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate au procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului instituției ca urmare a acceptării la plată și decontării unor servicii de pază la preţuri unitare facturate de către prestator, peste nivelul celor efectiv contractate, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 964 lei, din care 916 lei debit și 48 lei majorări de întârziere, precum și la recuperarea integrală a pierderii patrimoniale menționate, abaterea constatată fiind astfel remediată.
 • În timpul misiunii de audit, la recomandarea auditorilor publici externi, ordonatorul principal de credite, prin intermediul personalului de specialitate, a stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului prin plățile nelegale efectuate reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări acceptate la plată și decontate, dar neexecutate, la obiectivul de investiții „Construire grădiniță cu program prelungit cu cinci săli de grupă, în Municipiul Curtea de Argeș, județul Argeș”, operaţiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 63.690 lei, din care 61.475 lei debit și 2.215 lei majorări de întârziere, precum și la recuperarea integrală a pierderii patrimoniale menționate, abaterea constatată fiind astfel remediată.
 • În timpul misiunii de audit, la recomandarea auditorilor publici externi, ordonatorul principal de credite, prin intermediul personalului de specialitate, a stabilit întinderea prejudiciului adus bugetului prin neurmărirea la încasare a creanțelor bugetare provenind din amenzi înregistrate în perioada 2011-2015 pentru care la data de 31.12.2020 a expirat termenul, care dă dreptul organului de executare silită de a cere executarea acestora, operaţiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 42.661 lei.

Opinia de audit

Opinia exprimată a fost opinie cu rezerve, cu paragraf de evidențiere a anumitor aspecte, deoarece – cu excepția efectelor aspectelor evidențiate – situațiile financiare luate în ansamblu lor au fost întocmite, din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România şi oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare a UATM Curtea de Argeș la data de 31.12.2020.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi

 • Recuperarea integrală a prejudiciului adus bugetului local, stabilit în timpul misiunii de audit la nivelul sumei de 42.661 lei, reprezentând creanțe bugetare provenind din amenzi înregistrate în perioada 2011-2015, pentru care la data de 31.12.2020 a expirat termenul, care dă dreptul organului de executare silită de a cere executarea acestora, potrivit prevederilor art. 33(3) din Legea 94/1992, republicată, privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.