Spitalul Municipal Curtea de Argeș organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 1336/08 noiembrie 2022 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante, funcții de execuție pe durată nedeterminată de timp:

 • un post bucătar la Blocul alimentar;
 • un post magaziner la Magazia de alimente.

La concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante poate participa orice persoană care îndeplinește următoarele condiții generale și specifice:

1. Condiții generale

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevazute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificărileulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35, alin. (1), lit. h).

2. Condiții specifice de studii și vechime

Pentru postul de bucătar:

Nivel studii: diplomă (adeverință) de 10 clase.
Certificat de calificare profesională pentru meseria de bucătar.
Vechime: minim 3 ani în meserie.

Pentru postul de magaziner:

Nivel studii: diplomă de bacalaureat.
Vechime de minim 6 luni în activitate.
Cunoștințe de operare pe calculator.
Alte condiții stabilite prin fișa post anexată la anunț.

3. Cerințe specifice conform art. 542, alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 57/2019

(1) Contractul individual de muncă se încheie între persoana care îndeplinește condițiile pentru a fi angajată pe o funcție contractuală și autoritatea sau instituția publică, prin reprezentantul său legal, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea următoarelor cerințe specifice:

a) persoana să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) persoana să cunoască limba română, scris și vorbit;
c) persoana să aibă capacitate deplină de exercițiu;
d) persoana să îndeplinească condițiile de studii necesare ocupării postului;
e) persoana să îndeplinească condițiile de vechime, respectiv de experiență necesare ocupării postului, după caz;
f) persoana să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) persoana nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.

(2) Prin excepție de la condiția prevăzută la alin. (1), lit. a) pot fi angajați și cetățeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceștia prin legislația specifică și legislația muncii.

4. Concursul constă în următoarele etape:

a) Selecția dosarelor de înscriere la concurs.
b) Proba scrisă și/sau proba practică.
c) Interviul.

Locul depunerii dosarelor și al organizării probelor de concurs: Spitalul Municipal Curtea de Argeș, str. Cuza Vodă, nr. 6-8.

5. Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs

(1). a) formular de înscriere la concurs, conform modelului afișat pe site;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instițutia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală;
i) Curriculum Vitae, model comun european;
j) dosar;
k) copia chitanței de plată a taxei de concurs de 50 lei; se achită la casieria unității.

(2) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului Sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1), lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.

Calendarul desfășurării concursului

 • 28.04.2023 – Publicație anunț concurs la sediul unității, pe site-ul unității.
 • 12.05.2023 – Termen-limită de depunerea dosarelor de către candidați (în zilele lucrătoare).
 • 15.05.2023 – Selecția dosarelor de înscriere.
 • 15.05.2023 – Rezultatul selecției.
 • 16.05.2023 – Depunere contestații la dosarele respinse și la calculul punctajului.
 • 17.05.2023 – Rezultat contestații.
 • 22.05.2023, ora 09.30 – Proba scrisă și proba practică.
 • 22.05.2023 – Afişare rezultat proba scrisă/proba practică.
 • 23.05.2023 – Depunere contestații.
 • 24.05.2023 – Rezultat contestații/rezultate finale proba scrisă/proba practică.
 • 25.05.2023, ora 09.30 – Interviu.
 • 25.05.2023 – Afișare rezultat interviu.
 • 26.05.2023 – Depunere contestații interviu.
 • 29.05.2023 – Rezultat contestații.
 • 29.05.2023 – Comunicare rezultate pentru fiecare probă de concurs.
 • 29.05.2023 – Punctaje finale.

Sunt declarați admiși la proba scrisă/practică candidații care au obținut minimum 50 de puncte/probă, urmând să se prezinte la următoarea probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă/proba practică și la interviu.

Se consideră admis la concurs candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pe același post, cu condiția ca aceștia să fi obținut punctajul minim necesar.

Comunicarea rezultatelor se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a spitalului.

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menține, candidaţii aflați în această situație vor fi invitați la un nou interviu.

Fişa postului, Bibliografia și Tematica se găsesc pe site-ul spitalului, www.smca.ro.

La încheierea contractului individual de muncă se stabilește o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice, pentru verificarea aptitudinilor salariatului; pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricăreia dintre părți, fără a fi necesară motivarea.

Prezentul anunț este afișat și la sediul unității din loc. Curtea de Argeș.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.