Spitalul Municipal Curtea de Argeş, jud. Argeş, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 869/2015, cu modificările şi completările ulterioare, scoate la concurs un post cu normă întreagă de medic specialist Chirurgie generală la Cabinetul de Chirurgie generală din Ambulatoriu Integrat, pe perioadă determinată de timp până la 01.09.2022.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

a) cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
b) copie de pe diploma de licenţă şi certificatul de medic specialist;
c) copia certificatului de membru al organizaţiei profesionale, cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455, alin. (1), Iit.e) sau f), la art. 541, alin. (1), Iit. d) ori e), respectiv la art. 628, alin. (1), Iit. d) sau din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
h) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate;
i) copie a actului de identitate în termen de valabilitate;
j) chitanţa de plată a taxei de concurs.

Copiile vor fi însoţite de documentele în original pentru certificare.

Documentele prevăzute la lit. d), f), g) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termenul de valabilitate.

La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialişti în specialitatea respectivă.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist, în specialitatea postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătăţii.

Taxa de concurs este de 150 de lei şi se achită la casieria spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea în „Viaţa Medicală”, iar concursul se organizează în maxim 30 de zile de la publicarea anunţului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0248/721.976 şi 0248/721.094.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.