Direcția de Asistentă Socială Curtea de Argeș: Anunţ angajare asistent social debutant, asistent social principal şi psiholog stagiar

Direcția de Asistentă Socială Curtea de Argeș organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante:

 • asistent social debutant, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, timp de lucru 8 ore/zi, în cadrul Compartimentului monitorizare, analiză statistică, incluziune socială şi evaluare iniţială;
 • asistent social principal, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, timp de lucru 8 ore/zi în cadrul Compartimentului monitorizare, analiză statistică, incluziune socială şi evaluare iniţială;
 • psiholog stagiar, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, timp de lucru 8 ore/zi în cadrul Centrului de zi ACCES.

I. Datele de desfășurare a concursului:

 • 29.03.2023, ora 16.00 – data până la care se depun dosarele de concurs la sediul instituției din Curtea de Argeș, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2B.
 • 31.03.2023, ora 16.00 – data selecției dosarelor şi afişării rezultatelor selecției.
 • 06.04.2023, ora 11.00 – proba scrisă la sediul instituției din Curtea de Argeș, str. 1 Decembrie 1918, nr. 2B.
 • Interviul se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
 • Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor este de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor.

II. Condiţii generale pentru participare la concurs

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
i) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

III. Condiţii specifice pentru participare la concurs

A. Pentru funcţiile de asistent social debutant:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată, în domeniul asistenţă socială.

B. Pentru funcţia de asistent social principal:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată, în domeniul asistenţă socială;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale – minimum 5 ani;
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent social, treapta de competență principal eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

C. Pentru funcția de psiholog stagiar:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, respectiv studii superioare de lungă durată, în domeniul Psihologie.

IV. Bibliografie

A. Pentru funcţiile de asistent social debutant:

 1. Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (republicată, cu modificările şi completările ulterioare), cu tematica integrală.
 2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată, cu modificările şi completările ulterioare), cu tematică integrală.
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare, cu tematică integrală.
 4. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice (republicată, cu modificările şi completările ulterioare), cu tematică integrală.
 5. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (republicată, cu modificările şi completările ulterioare), cu tematică integrală.

B. Pentru funcţia de asistent social principal:

 1. Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (republicată, cu modificările şi completările ulterioare), cu tematică integrală.
 2. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (republicată, cu modificările şi completările ulterioare), cu tematică integrală.
 3. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare, cu tematică integrală.
 4. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice (republicată, cu modificările şi completările ulterioare), cu tematică integrală.
 5. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice (republicată, cu modificările şi completările ulterioare), cu tematică integrală.
 6. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: cu tematică, Cap. V, secţiunea II – Îndatoririle funcţionarilor publici.

C. Pentru funcția de psiholog stagiar:

 1. Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (republicată, cu modificările şi completările ulterioare), cu tematică integrală.
 2. Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările ulterioare, cu tematică integrală.
 3. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice (republicată, cu modificările şi completările ulterioare), cu tematică integrală.
 4. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: cu tematică, Cap. V, secţiunea II – Îndatoririle funcţionarilor publici.
 5. Ordinul nr. 27/2019, Partea I, nr. 160/28.02.2019 – Secţiunea 1 – Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie şi/sau copiii separaţi sau în risc de separare de părinţi, cu tematică integrală.

V. Dosarul de concurs

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la Anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum Vitae, model comun european;
j) aviz de exercitare a profesiei de asistent social, treapta de competență principal eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România.

Actele prevăzute la lit. b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

VI. Atribuţiile prevăzute în fişa postului pentru funcţia de asistent social debutant în cadrul Compartimentului monitorizare, analiză, statistică, incluziune socială şi evaluare iniţială

 • participă în echipa multidisciplinară în calitate de asistent social la activităţile ce revin în sarcina D.A.S, cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copiilor şi adulţilor aflaţi în situaţie de risc;
 • realizează evaluarea iniţială a cazurilor pentru identificarea şi definirea problemelor/nevoilor/dificultăţilor cu care se confruntă;
 • elaborează planurile de servicii cu propunerea de măsuri şi intervenţii adecvate situaţiei;
 • transmite planurile de servicii către Compartimentul Asistenţă Socială în vederea acordării prestaţiilor adecvate fiecărui caz;
 • participă la evaluarea abilităţilor de viaţă independentă a beneficiarilor alături de psiholog şi alţi membri ai echipei multidisciplinare;
 • asistă beneficiarul în toate activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor precizate în planul de intervenţie şi în cadrul convenţiei cu beneficiarul (participarea la un curs de calificare, găsirea unui loc de muncă, obţinerea unor drepturi/acte, facilitarea accesului la unele servicii/instituţii, acordarea de ajutoare materiale etc.);
 • pregăteşte încheierea intervenţiei şi a dezangajării faţă de beneficiar împreună cu ceilalţi membri ai echipei;
 • identifică şi contactează toate rudele minorilor, adulţilor, persoanelor cu handicap şi realizează o evaluare a acestora analizând resursele familiei şi posibilităţile de sprijinire a beneficiarului;
 • evaluează rezultatele intervenţiilor întreprinse şi gradul de atingere a obiectivelor stabilite pentru fiecare caz;
 • in cazul neîndeplinirii obiectivelor analizează cauzele, propune reformularea acestora şi identifică soluţii şi alternative pentru îndeplinirea obiectivelor din planul de intervenţie;
 • identifică şi face propuneri privind necesarul de resurse materiale/financiare necesare pentru rezolvarea cazurilor;
 • face propuneri pentru acordarea, în situaţii speciale, a unor ajutoare materiale beneficiarilor;
 • participă la realizarea unei baze de date cuprinzând informaţii legate de cazuri, reţeaua de sprijin din teritoriu;
 • participă la distribuirea de ajutoare materiale;
 • identifică şi contactează potenţiali angajatori pentru integrarea în muncă a beneficiarilor şi menţine legătura cu aceştia în vederea urmăririi evoluţiei lor la locul de muncă;
 • prestează activităţi sociale în favoarea refugiaţilor, a oamenilor fără adapost, sau a altor grupuri de indivizi cu probleme specifice, după cum este cazul;
 • identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea situaţiilor de vulnerabilitate;
 • asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • vizitează periodic la domiciliu familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi prestaţii.

VII. Atribuţiile prevăzute în fişa postului pentru funcţia de asistent social principal în cadrul Compartimentului monitorizare, analiză, statistică, incluziune socială şi evaluare iniţială

 • participă în echipa multidisciplinară în calitate de asistent social la activităţile ce revin în sarcina D.A.S, cu privire la protecţia şi promovarea drepturilor copiilor şi adulţilor aflaţi în situaţie de risc;
 • realizează evaluarea iniţială a cazurilor şi identificarea riscurilor;
 • elaborează planurile de servicii cu propunerea de măsuri şi intervenţii adecvate situaţiei;
 • transmite planurile de servicii către Compartimentul Asistenţă Socială în vederea acordării prestaţiilor adecvate fiecărui caz;
 • monitorizează şi reevaluează periodic (conform reglementărilor specifice) situaţia beneficiarilor;
 • întocmeşte fişele de evaluare, anchetele sociale, rapoartele de monitorizare periodică;
 • semnalează, spre soluţionare, cazurile care necesită măsuri de protecţie specială, către alte autorităţi publice abilitate – DGASPC-uri, Poliţie, Spitale, Cămine-Spital etc.;
 • participă, în echipa multidisciplinară, la intervenţii în regim de urgenţă;
 • monitorizează şi analizează, în echipa multidisciplinară, situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante în formularele standardizate – fişa de observaţie şi fişa de identificare a riscurilor;
 • realizează toate demersurile şi propune măsurile de protecţie specială pentru copilul lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor;
 • realizează evaluarea iniţială a cazului, ancheta socială şi planul de servicii cu concluzii şi propuneri;
 • identifică posibilităţile de soluţionare a cazului pe plan local, cu consultarea celorlalte compartimente şi a Consiliului Comunitar Consultativ;
 • realizează documentaţia pentru instituirea măsurii de protecţie specială, după caz, plasament în familie, tutelă plasament în centre rezidenţiale sau la asistent maternal profesionist, pentru cazurile care nu pot fi soluţionate pe plan local şi o transmite la DGASPC Argeş;
 • întocmeşte documentaţia necesară şi propune acordarea, în limita bugetului aprobat, de prestaţii financiare excepţionale, familiilor cu copii aflate în dificultate;
 • monitorizează, la solicitarea DGASPC Argeş, evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie specială şi a fost reintegrat în familia sa, întocmind raportări lunare pe o perioadă de minum 3 luni;
 • evaluează, la solicitarea, DGASPC Argeş, situaţia socio-familială şi posibilitatea reintegrării în familie a copiilor aflaţi sub măsura de protecţie specială (centre de plasament, plasament la asistent maternal profesionist, plasament la rude până la gr. IV);
 • propune şi asigură măsuri de prevenire a separării copilului de familie, de prevenire şi combatere a violenţei în familie, a abandonului şcolar, a delincvenţei juvenile, a consumului de alcool şi droguri sau a oricăror forme de încălcare a drepturilor şi libertăţilor copilului;
 • colaborează cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi transmite toate datele şi informaţiile solicitate;
 • colaborează cu unităţile de învăţământ în vederea depistării cazurilor de abuz, exploatare sau de neglijare a copilului în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • efectuează anchete sociale solicitate de către Instanţele judecătoreşti şi Parchet, în vederea instrumentării unor cauze în care sunt implicaţi minori;
 • este responsabil de caz pentru a desfăşura activităţile de prevenire şi intervenţie în situaţiile de urgenţă pentru copiii cu dizabilităţi şi/sau CES;
 • efectuează anchetele sociale pentru copiii cu handicap, în vederea obţinerii de către aceştia a drepturilor prevăzute de lege;
 • monitorizează şi reevaluează semestrial condiţiile de îngrijire şi educare a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES.

VIII. Atribuţiile prevăzute în fişa postului pentru funcţia de psiholog stagiar în cadrul Centrului de zi ACCES:

 • este responsabil pentru evaluarea psihologică iniţială şi periodică (trimestrială) a beneficiarilor înscrişi în program, pe baza instrumentelor specifice profesiei;
 • participă în echipa multidisciplinară la elaborarea fişei de evaluare iniţială a cazurilor cu identificarea riscurilor şi a nevoilor psiho-socio-educative ale copiilor;
 • acordă beneficiarilor programului şi familiilor acestora consiliere psihologică individuală şi de grup pentru soluţionarea unor probleme de ordin psihosocial;
 • stabileşte programul personalizat de consiliere psihologică şi/sau de psihoterapie pentru copil şi, după caz, un program pentru persoanele implicate în cazul respectiv, acestea fiind anexe la planul personalizat de intervenţie;
 • evaluează nevoile, limitele şi potenţialul copiilor, dezvoltarea cognitivă, afectiv-motivaţională şi personalitatea acestora;
 • elaborează şi gestionează documentele şi instrumentele de lucru (registre, fişe, rapoarte, chestionare etc.) conform metodologiei profesionale şi standardelor minime de calitate obligatorii;
 • participă în echipa multidisciplinară la elaborarea planului personalizat de intervenţie care include obiectivele şi activităţile pentru intervenţia în plan psiho-socio-comportamental;
 • stabileşte, împreună cu echipa, obiective individualizate pentru copii, în raport cu potenţialul aptitudinal, carenţele educaţionale sau comportamentale identificate;
 • elaborează în echipa multidisciplinară programul individualizat de intervenţie pentru dezvoltarea deprinderilor şi pregătirea pentru viaţa independentă pentru copiii la care se identifică astfel de carenţe;
 • evaluează, periodic (cel puţin trimestrial) programul personalizat de consiliere psihologică şi îl revizuieşte atunci când obiectivele terapeutice nu mai corespund nevoilor copilului;
 • consemnează în fişa de monitorizare a PPI toate menţiunile privind activităţile/intervenţiile realizate şi progresele inregistrate;
 • semnalează familiei orice tulburare de ordin afectiv, comportamental sau social, observată la beneficiar;
 • iniţiază şi desfaşoară, conform competenţelor deţinute, programe psihoterapeutice pentru copiii cu deficienţe/tulburări identificate;
 • asigură servicii de consiliere şi orientare şcolar-vocaţională copiilor aflaţi în situaţie de inadaptare şcolară şi socială;
 • semnalează familiei, dirigintelui, psihologului şcolar sau instituţiilor abilitate orice tulburare de ordin afectiv, comportamental sau social, observată la copil;
 • semnalează instituţiilor abilitate orice supiciune de neglijare, exploatare sau abuz asupra copilului;
 • stabileşte, elaborează şi utilizează metodele şi instrumentele adecvate (în conformitate cu standardele profesionale), pentru evaluarea şi consilierea psihologică sau pentru intervenţiile psihoterapeutice;
 • informează părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor cu privire la necesitatea serviciilor de consiliere psihologică/psihoterapie şi le aduce la cunoştinţă programul personalizat de consiliere psihologică şi/sau de psihoterapie al copilului;
 • consiliază şi sprijină părinţii/reprezentanţii legali, în funcţie de nevoile pe care le au, la cerere sau ori de câte ori se consideră că este în beneficiul copilului şi familiei sale;
 • desfăşoară activităţi de identificare în cadrul comunităţii a copiilor aflaţi în dificultate sau în risc de separare cărora se adresează serviciile furnizate de Centrul de zi ACCES;
 • participă în echipă cu angajaţii Compartimentului Evaluare şi Monitorizare la acţiunile semestriale de monitorizare a copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate;
 • desfăşoară, în echipa multidisciplinară, activităţi pentru identificarea, prevenirea şi combaterea riscurilor de abuz, neglijare sau tratament degradant.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din strada 1 Decembrie 1918, nr. 2B, sau la tel. 0248/708.923, int. 218.

Director executiv, Mariana Moise

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.

leave a reply