Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș, județul Argeș, angajează Medic specialist Medicină de familie

Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș organizează, în conformitate cu prevederile Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 166/2023, cu modificările şi completările ulterioare, concurs pentru ocuparea unui post vacant, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, de Medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie, în cadrul Serviciului de Asistență Medicală şi Comunitară – Compartiment Asistență medicală școlară si preșcolară.

Condiții generale pentru înscrierea la concurs

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542, alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs, inclusiv condiţiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Condițiile specifice prevăzute în fișa de post:

a) Diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină.
b) Certificatul de Medic specialist în specialitatea Medicină de familie.

Dosarul pentru înscriere la concurs va conţine următoarele documente:

a) formularul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2022 (se poate obţine de pe site-ul instituţiei sau de la sediu);
b) copia de pe diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici;
c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455, alin. (1), lit. e) sau f), la art. 541, alin. (1), lit. d) sau e), respectiv la art. 628, alin. (1), lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) documente doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1, alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
k) Curriculum Vitae, model comun european.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului Sănătăţii.

Copiile de pe actele prevăzute la alin. (2), lit. b), c), i) şi j) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.

Documentele prevăzute la lit. d) şi f) sunt valabile trei luni şi se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica și bibliografia

Proba scrisă

 1. Afecţiuni respiratorii: infecții acute ale căilor aeriene superioare la copil, traheobronşita, pneuminiile, astmul bronșic, tuberculoza pulmonară.
 2. Afecțiuni cardiovasculare: cardiopatiile congenitale, valvulopatiile, hipertensiunea arterială, tulburările de ritm cardiac, endocarditele.
 3. Afecțiuni digestive: gastritele acute şi cronice, ulcerul gastroduodenal, hepatitele acute şi cronice, colecistitele, litiaza biliară.
 4. Afecțiuni renale: infecțiile căilor urinare, glomerulonefritele acute şi cronice, sindromul nefrotic, litiaza renală.
 5. Afecţiuni reumatice: reumatismul poliarticular acut, poliartrita reumatoidă.
 6. Afecțiuni metabolice: diabetul zaharat, obezitatea.
 7. Afecțiuni hematologice: sindromul anemic, clasificarea anemiilor, anemia feriprivă, leucemia limfoblastică, leucemia mieloidă, coagulopatiile.
 8. Afecțiuni endocrine: hipertiroida, spasmofilia, tetania.
 9. Afecțiuni neurologice: cefaleea, nevralgia de trigemen, meningitele, epilepsia.
 10. Afecțiuni dermatologice: dermatitele alergice, micozele, parazitozele cutanate şi dermatitele infecţioase.
 11. Afecțiuni ORL: anginele, otitele, mastoiditele, rinitele, sinuzitele.
 12. Afecțiuni oftalmologice: ochiul roşu, traumatismele ochiului.
 13. Afecțiuni ginecologice: tulburări menstruale.
 14. Puericultura: alimentația copilului, dezvoltarea psihică şi somatică a copilului, prevenirea rahitismului, vaccinările la copil.
 15. Boli infecțioase: rubeola, rujeola, varicela, parotidita epidemică, scarlatina, mononucleoza, tusea convulsivă, hepatitele virale, toxiinfecţiile alimentare, boala diareică acută, bolile infecţioase cu transmitere sexuală.
 16. Diagnosticul de sănătate.
 17. Etapele de dezvoltare ale ființei umane: etapa de copil preșcolar, etapa de școlar mic, pubertatea, adolescența.
 18. Activitatea preventivă în medicina de familie/școlară.
 19. Cunoştințe profesionale necesare pentru îndeplinirea activităților/atribuțiilor la locul de muncă (cabinet medical şcolar) – conform legislaţiei (vezi bibliografia).

Proba practică

 1. Acordarea primului ajutor prespitalicesc în principalele urgențe medico-chirurgicale.
 2. Strategia investigaţiilor paraclinice în M.F.
 3. Interpretarea principalelor investigaţii de laborator.
 4. Interpretarea principalelor investigaţii funcţionale.
 5. Alimentaţia naturală şi artificială a sugarului.
 6. Bilanţul unui politraumatizat.
 7. Corelaţia indicilor de greutate şi înălţime.
 8. Efectuarea şi interpretarea unui examen de fund de ochi.
 9. Atitudinea terapeutică în faţa unui traumatism ocular.
 10. Efectuarea unui examen ORL.
 11. Alcătuirea unui regim alimentar pentru un om sănătos.
 12. Alcătuirea unui regim alimentar pentru un bolnav.
 13. Întocmirea unor acte medicale.
 14. Elaborarea unui program de sănătate.

Bibliografie

 1. Bazele medicinei de familie, vol I, A. Restian, Ed. Medicală, Buc., 2001.
 2. Diagnostic şi tratament în practica medicală, L. Tierney, S.J. McPhee, M.A. Papadakis, Ed. Ştiinţelor Medicale, Buc., 2001.
 3. Bazele medicinei de familie, vol. II, A. Restian, Ed. Medicală, Buc., 2002.
 4. Bazele medicinei de familie, vol. III, A. Restian, Ed. Medicală, Buc., 2002.
 5. Ghid de practică medicală, vol. I, Ed. Infomedica, Buc., 1999.
 6. Esențialul în pediatrie, E. Ciofu, C. Ciofu, Ed. Amaltea, Buc., 2000.
 7. Ghid de practică medicală, vol. II, Ed. Infomedica, Buc., 2001.
 8. Ordinul M.S. nr. 438/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.
 9. Ordinul M.S.nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor.
 10. Ordinul M.S. nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.
 11. Ordinul M.S. nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.

Probele concursului şi calendarul de desfășurare a acestora

 • Termen depunere dosare pentru înscrierea la concurs: 27.04.2023-11.05.2023 (până la ora 16.00).
 • Selecția dosarelor de către comisie și stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și stiințifice: 15.05.2023, ora 11.00.
 • Afișare rezultate selecție dosare/a punctajului: 15.05.2023 ora 16.00.
 • Proba scrisă: 30.05.2023, ora 11:00.
 • Afișare rezultate proba scrisă: 30.05.2023, ora 16:30.
 • Proba practică: 07.06.2023, ora 11:00.
 • Afișare rezultate proba practică: 07.06.2023, ora 16:30.
 • Afișare rezultate finale ale concursului: 12.06.2023, ora 16:00.

Notă: Candidaţii nemulţumiţi de rezultate pot depune contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi/sau probei practice, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Pentru probele concursului, punctajele minime de promovare sunt:

 • proba scrisă – minim 50 de puncte;
 • proba practică – minim 50 de puncte.

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii admişi la proba precedentă.

Publicitatea concursului se realizează pe site-ul Ministerului Sănătăţii, http://www.ms.ro, pe portalul: http://posturi.gov.ro, pe site-ul Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș – dascurteadearges.ro şi la sediul instituției.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul instituției sau la telefon 0248/708.923, int. 218.

Director executiv, Mariana Moise

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.

leave a reply