Electroargeş SA aduce la cunoştinţa acţionarilor şi potenţialilor investitori că în data de 20.09.2021 s-au desfăşurat şedinţele AGEA şi AGOA Electroargeş SA, la prima convocare, în cadrul cărora s-au aprobat, cu unanimitate de voturi, punctele ordinii de zi:

I. ale şedinţei AGEA:

 1. Modificarea Actului Constitutiv al Electroargeş SA conform propunerilor în acest sens ale Consiliului de Administraţie:
  1.1. Se elimină toate prescurtările „SC” (Societatatea Comercială) în acord cu prevederile Legii nr. 31/1990.
  1.2. Se modifică în următoarea formă prevederile art. 8 alin. (1):
  „Reducerea capitalului social se poate face pe baza hotărârii Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor, în condiţiile legii. Propunerea de reducere a capitalului social va fi comunicată de către Consiliul de Administraţie al societăţii, auditorului financiar, cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. Auditorul financiar va face referiri asupra cauzelor şi a condiţiilor reducerii, precum şi a procedurii ce va fi utilizată pentru efectuarea ei”.
  1.3. Se modifică în următoarea formă prevederile art. 9 litera c):
  „c) Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor poate hotărî tranzacţionarea drepturilor de preferinţă în condiţiile legii şi a regulamentelor ASF şi BVB”.
  1.4. Se abrogă alin. (2) şi alin. (5) punctele 14.1, 14.5, 14.7, 14.8 si 14.9 din art. 14 şi se modifică în următoarea formă alin. (4) al art. 14:
  „(4) Adunarea Generală Ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în locul, ziua şi ora stabilite înaintea datei de depunere a bilanţului şi a contului de profit şi pierderi, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exerciţiului financiar, la convocarea Consiliului de Administraţie”.
  1.5. Se abrogă alin. (3) al art. 19.
  1.6. Se abrogă alin. (4) – (8) al art. 20.
  1.7. Se abrogă alin. (2), (3), (4), (5), (6), (10) din art. 21 şi se modifică în următoarea formă alin. (7), (8), (12) şi (14) al art. 20:
  „(7) Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte ales dintre membrii Consiliului de Administraţie.
  (8) Preşedintele poate delega atribuţiile sale către Vicepreşedintele Consiliului de Administraţie.
  (12) Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite de preşedinte. Acestea se consemnează în Procesul Verbal al şedinţei.
  (14) În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către Preşedintele Consiliului de Administraţie şi în lipsa lui de vicepreşedinte sau de directorul general sau de orice persoană desemnată”.
  1.8. Se abrogă punctele 22.9, 22.13 şi 22.14 ale art. 22.
  1.9. Se abrogă art. 23 şi se renumerotează articolele.
  1.10. Se abrogă alin. (2) al art. 27.
  1.11. Se modifică în următoarea formă prevederile alin. (2) al art. 29:
  „În cazul pierderilor, Adunarea Generală a Acţionarilor analizează cauzele şi hotărăşte acoperirea acestora din profitul net contabil realizat în exerciţiul curent, prin diminuarea rezervelor constituite din alte fonduri potrivit legii şi din diferenţe favorabile din reevaluare, înregistrate potrivit prevederilor legale”.
  1.12. Se abrogă prevederile alin. (5) al art. 30.
  · Numărul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezintă 61,6768% din capitalul social;
  · Au fost exprimate un număr de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 61,6768% din capitalul social.
  · Acţionarii care au votat PENTRU deţin 100% din totalul acţiunilor prezente în adunare (incluzând şi acţiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 67,7582% din capitalul social;
  · Au votat ÎMPOTRIVĂ acţionarii reprezentând 0% din totalul acţiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social;
  · S-au ABŢINUT acţionarii reprezentând 0% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.
 2. Contractarea unei linii de finanţare în valoare de 5.000.000 EUR, pentru achiziţia de echipamente necesare în procesul de producţie.
  · Numărul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezintă 61,6768% din capitalul social;
  · Au fost exprimate un număr de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 61,6768% din capitalul social.
  · Acţionarii care au votat PENTRU deţin 100% din totalul acţiunilor prezente în adunare (incluzând şi acţiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 67,7582% din capitalul social;
  · Au votat ÎMPOTRIVĂ acţionarii reprezentând 0% din totalul acţiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social;
  · S-au ABŢINUT acţionarii reprezentând 0% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.
 3. Garantarea obligaţiilor pecuniare asumate de către Societate prin contractul/contractele de finanţare care se va/vor încheia, astfel cum acestea vor fi cerute de Finanţator.
  · Numărul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezintă 61,6768% din capitalul social;
  · Au fost exprimate un număr de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 61,6768% din capitalul social.
  · Acţionarii care au votat PENTRU deţin 100% din totalul acţiunilor prezente în adunare (incluzând şi acţiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 67,7582% din capitalul social;
  · Au votat ÎMPOTRIVĂ acţionarii reprezentând 0% din totalul acţiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.
  · S-au ABŢINUT acţionarii reprezentând 0% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.
 4. Împuternicirea Preşedintelui şi/sau Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie să hotărască cu privire la valoarea de intrare a obiectelor ce urmează a fi achiziţionate, precum şi să negocieze şi să semneze toate documentele necesare în scopul de a duce la îndeplinire prezenta hotărâre, incluzând dar fără a se limita la: contract de finanţare, documente aferente contractului de finanţare, acte adiţionale la contractul de finanţare, contract de vânzare-cumpărare, acte adiţionale la contractul de vânzare-cumpărare, proces-verbal de compensare (dacă este cazul), contracte de garanţie (dacă este cazul) etc.
  · Numărul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezintă 61,6768% din capitalul social;
  · Au fost exprimate un număr de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 61,6768% din capitalul social.
  · Acţionarii care au votat PENTRU deţin 100% din totalul acţiunilor prezente în adunare (incluzând şi acţiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 67,7582% din capitalul social;
  · Au votat ÎMPOTRIVĂ acţionarii reprezentând 0% din totalul acţiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social;
  · S-au ABŢINUT acţionarii reprezentând 0% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.
 5. Valorificarea la cel mai bun preţ a portofoliului de acţiuni deţinut de Electroargeş SA şi împuternicirea Preşedintelui şi/sau a Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie pentru negocierea şi semnarea tuturor documentelor aferente tranzacţiilor.
  · Numărul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezintă 61,6768% din capitalul social;
  · Au fost exprimate un număr de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 61,6768% din capitalul social.
  · Acţionarii care au votat PENTRU deţin 100% din totalul acţiunilor prezente în adunare (incluzând şi acţiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 67,7582% din capitalul social;
  · Au votat ÎMPOTRIVĂ acţionarii reprezentând 0% din totalul acţiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social;
  · S-au ABŢINUT acţionarii reprezentând 0% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.
 6. Împuternicirea Preşedintelui şi/sau a Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie, cu drept de a mandata orice altă persoană, pentru a efectua demersurile la ORC şi oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 20.09.2021.
  · Numărul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezintă 61,6768% din capitalul social;
  · Au fost exprimate un număr de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 61,6768% din capitalul social.
  · Acţionarii care au votat PENTRU deţin 100% din totalul acţiunilor prezente în adunare (incluzând şi acţiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 67,7582% din capitalul social;
  · Au votat ÎMPOTRIVĂ acţionarii reprezentând 0% din totalul acţiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social;
  · S-au ABŢINUT acţionarii reprezentând 0% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.

şi

II. ale şedinţei AGOA:

 1. Lista mijloacelor fixe amortizate şi valorificarea acestora prin vânzare în anul 2021 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să procedeze la valorificarea mijloacelor fixe, conform art. 27 din Actul Constitutiv.
  · Numarul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezinta 61,6768% din capitalul social;
  · Au fost exprimate un număr de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 61,6768% din capitalul social.
  · Acţionarii care au votat PENTRU deţin 100% din totalul acţiunilor prezente în adunare (incluzând şi acţiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 67,7582% din capitalul social;
  · Au votat ÎMPOTRIVĂ acţionarii reprezentând 0% din totalul acţiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social;
  · S-au ABŢINUT acţionarii reprezentând 0% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.
 2. Limitele remuneraţiilor suplimentare anuale ale administratorilor şi comitetelor consultative ale Consiliului de Administraţie al Electroargeş SA la valoarea de 1,15% din cifra de afaceri anuală.
  · Numărul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezintă 61,6768% din capitalul social;
  · Au fost exprimate un număr de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 61,6768% din capitalul social.
  · Acţionarii care au votat PENTRU deţin 100% din totalul acţiunilor prezente în adunare (incluzând şi acţiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 67,7582% din capitalul social;
  · Au votat ÎMPOTRIVĂ acţionarii reprezentând 0% din totalul acţiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social;
  · S-au ABŢINUT acţionarii reprezentând 0% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.
 3. Împuternicirea Preşedintelui şi/sau a Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie, cu drept de a mandata orice altă persoană, pentru a efectua demersurile la ORC şi oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor din 20.09.2021.
  · Numărul total de voturi valabil exprimate: 43.028.581, ce reprezintă 61,6768% din capitalul social;
  · Au fost exprimate un număr de 43.028.581 voturi PENTRU, reprezentând 100% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 61,6768% din capitalul social.
  · Acţionarii care au votat PENTRU deţin 100% din totalul acţiunilor prezente în adunare (incluzând şi acţiunile cu drept de vot suspendat), respectiv 67,7582% din capitalul social;
  · Au votat ÎMPOTRIVĂ acţionarii reprezentând 0% din totalul acţiunilor prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social;
  · S-au ABŢINUT acţionarii reprezentând 0% din acţiunile prezente cu drept de vot, care reprezintă 0% din capitalul social.

Vicepreşedinte Consiliu de Administraţie, Roxana Scarlat

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.