Camera de Conturi Argeş a desfăşurat în perioada 4-30 iunie 2021 un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Unităţii Administrativ Teritoriale a Comunei Valea Danului. În continuare vă prezentăm principale constatări ale inspectorilor:

Exactitatea și realitatea datelor reflectate în situațiile financiare

 • Nu au fost înregistrate în evidența financiar-contabilă și, pe cale de consecință, nu au fost raportate prin situațiile financiare bunuri de natura mijloacelor fixe primite de UATC Valea Danului achiziționate în baza unui grant acordat prin Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), delegat din partea Comisiei Europene, în valoare totală de 71.022 lei.

Organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern)

 • Nu au fost puse în aplicare în totalitate măsurile pentru elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern, fiind constatate deficiențe după cum urmează: nu a fost elaborat planul anual de implementare a măsurilor de control; nu a fost evaluat stadiul implementării sistemului de control intern managerial, la nivelul compartimentelor funcționale, conform modelului din OSGG nr. 600/2018.
 • Nu au fost respectate în totalitate prevederile legale referitoare la parcurgerea celor patru faze privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, fiind constatate deficiențe după cum urmează: nu au fost întocmite proiectele angajamentelor legale, ca decizii de principiu ale ordonatorului principal de credite și, pe cale de consecință, acestea nu au fost supuse în prealabil controlului financiar preventiv propriu; formularele care atestă parcurgerea fazelor de angajare, lichidare și ordonanțare a plăților nu au fost întocmite, în toate cazurile, de către persoanele cu atribuții din cadrul entității auditate în vederea avizării lor de către persoana responsabilă cu activitatea de acordare a vizei de control financiar preventiv; documentele care atestă bunurile livrate, lucrările executate și serviciile prestate, sau din care au reieșit obligații de plată certe, nu au fost vizate cu mențiunea „bun de plată” de către ordonatorul principal de credite, sau de o altă persoană desemnată de acesta.

Modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege

 • Nu au fost stabilite, înregistrate și urmărite la încasare venituri cuvenite bugetului local al unității administrativ-teritoriale, în valoare totală de 27.305,26 lei, reprezentând taxe speciale, care să acopere integral costul efectiv al serviciului de salubrizare prestat în anul 2020, prin delegare de gestiune, pe bază de contract de prestări servicii, în beneficiul întregii colectivități locale a comunei Valea Danului.

Calitatea gestiunii economico-financiare

 • Nu au fost înregistrate în evidențele financiar contabile până la finele anului 2020, și pe cale de consecință nu au fost raportate prin situațiile financiare întocmite diferențele rezultate din reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor și a terenurilor existente în patrimoniul public și privat al UATC Valea Danului în sumă de 119.274.340 lei.
 • Au fost efectuate plăți nelegale, din creditele bugetare aprobate la art. 71.01.01 – Construcții, în sumă de 30.255 lei, reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări, acceptate la plată și decontate la obiectivul de investiții “Extindere rețea de canalizare în comuna Valea Danului, județul Argeș”, care exced celor stabilite prin contractul de lucrări și actele adiționale ulterioare, pentru care se datorează majorări de întârziere de 7.126 lei.

Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor constatate

 • În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuții din cadrul entității verificate au procedat la întocmirea notei de contabilitate prin intermediul căreia bunurile achiziționate în baza grantului acordat de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele din cadrul Comisiei Europene, în valoare de 71.022 lei, au fost înregistrate în evidența financiar contabilă a entității, abaterea constatată fiind astfel remediată.
 • În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuții din cadrul entității verificate au procedat la întocmirea planului anual de implementare a măsurilor de control, precum și la evaluarea stadiului implementării sistemului de control intern managerial, abaterea constatată fiind astfel remediată.
 • În timpul misiunii de audit, reprezentanții entității auditate au procedat la stabilirea valorii totale a taxei speciale de salubritate, nestabilită, neînregistrată și, implicit, neurmărită în vederea încasării și realizării la bugetul local, în anul 2020, ca diferență între valoarea totală a sumelor datorate către operatorul serviciului public de salubrizare, potrivit facturilor emise de acesta, și valoarea totală a taxei stabilite, înregistrate și urmărite la încasare pentru același exercițiu financiar bugetar, aceasta fiind cuantificată la nivelul sumei de 27.305,26 lei (362.335,26 lei – 335.030 lei).
 • În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuții din cadrul entității verificate au procedat la înregistrarea în evidența financiar-contabilă a diferențelor rezultate din reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor și a terenurilor existente în patrimoniul public și privat al UATC Valea Danului, în sumă de 119.274.340 lei, abaterea constatată fiind astfel remediată.
 • În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuții din cadrul entității verificate au procedat la stabilirea întinderii prejudiciului adus bugetului local prin plățile nelegale efectuate reprezentând contravaloarea cantităților de lucrări, acceptate la plată și decontate la obiectivul de investiții „Extindere rețea de canalizare în comuna Valea Danului, județul Argeș”, care exced celor stabilite prin contractul de lucrări și actele adiționale ulterioare, operațiune din care a rezultat că suma certă a acestuia este de 37.516 lei, din care 30.255 lei debit și 7.261 lei majorări de întârziere aferente, precum și la recuperarea integrală a pierderii patrimoniale suferite, abaterea constatată fiind integral remediată.

Opinia de audit

Opinia exprimată a fost opinie contrară, deoarece valoarea abaterilor cu influență asupra situațiilor financiare, în sumă totală de 119.410 mii lei, depășește nivelul pragului de semnificație stabilit în etapa de planificare a auditului de 111 mii lei.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi

 • Elaborarea şi implementarea unei proceduri operaționale, care să aibă ca obiect modul de angajare, lichidare, ordonanțare și plată a cheltuielilor bugetare ale unității administrativ-teritoriale potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și respectiv Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare şi legale aprobate prin OMFP nr. 1792/2002, cu modificările și completările ulterioare.
 • Stabilirea, evidențierea în contabilitatea sintetică și analitică pe plătitor și, respectiv, urmărirea la încasare a veniturilor bugetare, estimate în timpul auditului la nivelul de 27.305,26 lei, reprezentând taxa salubritate datorată de persoanele fizice beneficiare, în cadrul termenelor și în condițiile stabilite de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

„Citește, apreciază, distribuie!” – „Read, like, share!”
Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook: https://www.facebook.com/Politikia.ro.